Informacja o danych osobowych i prywatności

Yattai Sushi Bar s.c. Gabriela Wysocka-Kaczmarek, Marcin Kaczmarek – przykłada dużą wagę do prywatności swoich Gości oraz innych osób, których dane osobowe są przetwarzane.

Nasza firma w swojej działalności stosuje się do przepisów chroniących prywatność, w tym w szczególności do Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nr 679/2016, tzw. RODO.

Nasza firma dąży do tego, żeby każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane miała pełną informację o zakresie, celu i sposobie przetwarzania jej danych osobowych oraz informację o przysługujących jej prawach. Wykorzystujemy w swojej działalności wyłącznie dane niezbędne do realizacji każdego z celi, dla których dane osobowe są przetwarzane.

Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w celach marketingowych lub podobnych

Jeżeli nasza firma pozyskała Twoje dane osobowe w celach marketingowych lub podobnych masz prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie takiego przetwarzani. Sprzeciw może zostać wniesiony w dowolnym momencie. Jeżeli nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, to przetwarzanie danych zostanie zakończone. Podstawą prawną wniesienia sprzeciwu jest art. 21 RODO.

Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody, w tym w celach marketingowych
Jeżeli pozyskaliśmy Twoje dane osobowe na podstawie zgody masz prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Nie wpływa to na ważność przetwarzania danych osobowych w czasie, kiedy zgoda obowiązywała. Podstawą prawą do cofnięcia zgody jest art. 7 RODO. Jeżeli wniesiesz sprzeciw od przetwarzania danych osobowych uznamy, że cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a nami umowy o świadczenie usług gastronomicznych. Ponadto, dane osobowe Gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w budynku oraz wokół. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona Gościa oraz innych osób przebywających na terenie lub w jego okolicy.

Informujemy, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy świadczonej fakturą VAT.
Dane osobowe Gościa mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia badań satysfakcji Gościa w związku ze świadczonymi przez nas usługami. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest usprawiedliwiony interes naszej firmy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dokonaliśmy oceny wpływu działań podejmowanych w tym celu na prywatności. Ocena ta doprowadziła nas do konkluzji, że przetwarzanie danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu nie ingeruje zbytnio w prywatność Gościa. Ponadto, taki sposób przetwarzania danych osobowych Gościa ma prowadzić do poprawy jakości świadczonych przez nas usług, co ma przynieść Gościowi korzyści w postaci lepszego zrozumienia potrzeb Gościa. Dlatego też interesy Gościa nie zostaną naruszone.

Informujemy, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi noclegowej na rzecz Gościa, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 30 dni, chyba że z uwagi na szczególną okoliczność (np. wypadek) konieczne będzie przechowywanie nagrania z monitoringu przez okres dłuższy.
W przypadku zarezerwowania usług za pośrednictwem lub portalu rezerwacyjnego, kategorie danych osobowych Gościa przekazane do nas przez te podmioty mogą obejmować w szczególności imię i nazwisko, datę, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu Gościa. O dokładnym źródle, z którego pozyskaliśmy dane osobowe Gościa można uzyskać informacje w restauracji.

Informacje wspólne

Informujemy, że dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
Firmom księgowym/audytorskim współpracującym,
kancelariom prawnym współpracującym,
Firmom ubezpieczeniowym współpracującym,
Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT
Firmom kurierskim i pocztowym,
Restauracja informuje, że każdy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO) oraz ich poprawiania i aktualizacji (art. 16 RODO). Każdy ma również̇ prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania (art. 21 RODO) oraz do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.