Regulamin zamówień on-line

Niniejszy regulamin ma zastosowanie do stosunków pomiędzy firmą  Yattai Sushi Bar s.c. Gabriela Wysocka-Kaczmarek, Marcin Kaczmarek z siedzibą w 60-454 Poznań , Lubowska 48 (woj. wielkopolskie), o numerze identyfikacyjnym NIP: 7811907683, www.yattai.pl, e-mail: sushi@yattai.pl, zwaną Operatorem, której przysługują prawa do Systemu zamawiania upmenu, a Konsumentami.

Definicje

System zamawiania – serwis internetowy dostępny pod adresem https://yattai.pl, https://yattai.pl/zamow-online, lub dostępny za pośrednictwem aplikacji mobilnej, poprzez który Operator świadczy Konsumentom drogą elektroniczną usługi opisane w Regulaminie. System zamawiania zawiera zakres funkcjonalności pozwalających na publikację Danych restauracji, jej Oferty, oraz składnie Zamówienia w Restauracji.
Operator – firma Yattai Sushi Bar s.c. Gabriela Wysocka-Kaczmarek, Marcin Kaczmarek z siedzibą w 60-454 Poznań , Lubowska 48 (woj. wielkopolskie), o numerze identyfikacyjnym NIP: 7811907683, www.yattai.pl, e-mail: sushi@yattai.pl, będąca właścicielem yattai.pl i jego głównym administratorem.
Konsument – osoba fizyczna lub firma dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, składająca za pośrednictwem Operatora Zamówienie w Restauracji poprzez System zamawiania.
Restauracja – podmiot, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii, w szczególności przygotowujący dania, napoje i produkty, korzystający z usług świadczonych przez Operatora na podstawie odrębnej umowy z wyszczególnieniem Tabeli opłat.
Dostawca – podmiot, pracownik Restauracji lub osoba prywatna oferująca usługi w zakresie dostawy Zamówienia z Restauracji do Konsumenta, korzystający z usług świadczonych przez Operatora na podstawie odrębnej umowy. Współpraca Dostawcy z Restauracją odbywa się na podstawie Kontraktu.
Użytkownik – osoba fizyczna zalogowana do Systemu zamawiania, posiadająca login w formie email oraz hasło dostępowe.
Umowa – stosunek prawny zawarty pomiędzy Konsumentem a Restauracją na podstawie złożonego Zamówienia dotyczący jego realizacji oraz jego dostawy lub osobistego odbioru.
Umowa rezerwacji – stosunek prawny zawarty pomiędzy Konsumentem a Restauracją na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania na Rezerwację stolika, dotyczący jej realizacji w lokalu Restauracji.
Regulamin – zakres praw i obowiązków oraz zasady świadczenia Usług przez Operatora na rzecz Konsumentów poprzez System zamawiania, dostępny pod adresem yattai.pl/regulamin.
Oferta – asortyment produktów i usług, w szczególności lista dan i napojów oraz możliwość rezerwacji stolika, oferowanych przez Restauracje, które mogą być zamówione przez Konsumenta w Systemie zamawiania.
Zamówienie – oświadczenie woli składane Restauracji przez Konsumenta za pośrednictwem Systemu zamawiania, na wybraną przez niego Ofertę, skutkujące zawarciem Umowy. W ramach zamówienia Konsument wskazuje jedno lub więcej dań będących w Ofercie Restauracji. Konsument, składając Zamówienie zatwierdza Regulamin i tym samym zobowiązuje się do odbioru Zamówienia i zapłaty w kwocie wyszczególnionej w składanym Zamówieniu.
Zamówienie na wynos – Zamówienie, w którym Konsument deklaruje odbiór Zamówienia we własnym zakresie w Restauracji w określonym w Zamówieniu terminie.
Zamówienie z dostawą – Zamówienie, w którym Konsument deklaruje odbiór zamówienia pod wskazanym adresem w określonym w Zamówieniu terminie.
Dane Restauracji – informacje dotyczące Restauracji, w tym, między innymi, oferta restauracji, godziny pracy restauracji, dane podmiotu będącego właścicielem Restauracji i dane kontaktowe, informacje ogólne, asortyment produktów (dania, dodatki do dań i napoje), ceny poszczególnych produktów (z VAT), logotyp, grafika, obszar dostawy, koszty dostawy oraz minimalne kwoty Zamówienia.
Strona restauracji – cześć Systemu zamawiania z wydzielonym adresem w formie https://yattai.pl, w ramach której znajduje się odizolowana od reszty Systemu zamawiania Oferta określonej Restauracji.
Promocja – zniżka ceny na wybrane produkty z Oferty. W Systemie zamawiania Restauracja ma możliwość definiowania promocji stałych (stały upust na wszystkie produkty, może być inny w przypadku Zamówienia z dostawą i Zamówienia na wynos), promocji czasowych Happy hours (promocje dostępne w określonych godzinach w określone dni).
Usługi – czynności oferowane Konsumentowi przez Operatora za pośrednictwem Systemu zamawiania, w szczególności: publikacja Oferty i Danych restauracji, pośredniczenie przy zawieraniu Umów oraz Umów rezerwacji w tym przekazywanie Zamówień do właściwej Restauracji, umożliwienie dodawania ocen, komentarzy i opinii na temat poszczególnych Restauracji, uiszczania online opłat tytułem realizacji Umów na rzecz Restauracji (obsługa płatności).
Święta – wybrane dni w roku, dla których harmonogram pracy Restauracji i Dostawcy oraz stawki/opłaty są odrębnie definiowane w Systemie zamawiania. Kalendarz świąt jest definiowany przez Operatora.

Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do Usług świadczonych przez Operatora, za które to ponosi on odpowiedzialność. Korzystanie z Systemu zamawiania przez Konsumentów jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami), które to odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu. Operator nie odpowiada natomiast za prawidłowe wykonanie Umowy, nie jest bowiem jej stroną.

Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną

Rozpoczęcie świadczenia Usług przez Operatora, następuje w momencie rozpoczęcia korzystania przez Konsumenta z Systemu zamawiania, co oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.
Usunięcie konta Użytkownika danego Konsumenta następuje na skutek wniosku złożonego przez niego w formie pisemnej na adres 60-454 Poznań , Lubowska 48 (woj. wielkopolskie), za pomocą poczty elektronicznej na adres sushi@yattai.pl najpóźniej po upływie miesiąca od dnia jego otrzymania zgłoszenia przez Operatora.

W ramach korzystania z Systemu zamawiania zabrania się:
-jakichkolwiek działań naruszających dobra Operatora lub osób trzecich, w szczególności Restauracji,
-wprowadzania informacji naruszających obowiązujące przepisy prawa, w szczególności treści pornograficznych, odwołujących się do rasizmu, faszyzmu, nacjonalizmu, propagujących przemoc.

Korzystając z Systemu zamawiania Konsumenci mają obowiązek postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zasadami współżycia społecznego.
Zakazane jest wykorzystywanie przez Konsumentów Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający interesy Operatora. W szczególności zabrania się wszelkich czynności, które mogłyby narazić Operatora na jakąkolwiek szkodę majątkową.
Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Systemie zamawiania i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części. Zabrania się kopiowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania w Internecie i innych formy korzystania z treści umieszczonych w Systemie zamawiania.
Wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Systemie zamawiania są objęte ochroną prawa autorskiego. Konsument ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług na rzecz Konsumenta na skutek działania siły wyższej.

Oferta

Restauracja samodzielnie publikuje Ofertę, godziny pracy, czas i koszt dostaw oraz decyduje o możliwości Rezerwacji poprzez Panel zarządzania w Systemie zamawiania i ponosi całkowitą odpowiedzialność za te informacje.
Restauracja może używać składników oraz dodatków do posiłków i napojów, które mogą powodować alergie i nietolerancje. Jeśli Konsument ma alergię na jakiekolwiek artykuły spożywcze, zaleca się kontakt z Restauracją przed złożeniem Zamówienia, w celu uzyskania informacji o możliwych alergenach.
Oferty i informacje zamieszczone w Systemie zamawiania nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
Promocje na wybrane produkty mają charakter tymczasowy i mogą ulegać zmianie w zależności od dnia tygodnia i godziny Zamówienia. Promocje są definiowane przez Restauracje.

Zamówienie i Umowa

Umowa zawierana jest w momencie ukończenia składania Zamówienia przez Konsumenta poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” lub „Finalizuj zamówienie”. Konsument niezwłocznie po złożeniu zamówienia otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracji lub formularzu zamawiania.
Umowa może być prawidłowo wykonana przez Restaurację wyłącznie pod warunkiem podania przez Konsumenta prawidłowych i pełnych danych kontaktowych podczas składania Zamówienia. Konsument jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia wszelkich nieścisłości w danych, które zostały przekazane lub wymienione Operatorowi lub Restauracji.
W celu uzyskania informacji o statusie realizacji Umowy Konsument może kontaktować się bezpośrednio z Restauracją za pomocą danych kontaktowych podanych w Systemie zamawiania oraz potwierdzeniu Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia, Konsument zobowiązuje się być dostępny za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej zarówno dla Restauracji, jak i Operatora, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi przy składaniu Zamówienia.
Złożenie Zamówienia z dostawą, zobowiązuje Konsumenta do osobistego odbioru Zamówienia o wskazanej godzinie i pod wskazanym przy składaniu Zamówienia adresem dostawy.
Złożenie Zamówienia na wynos zobowiązuje Konsumenta do osobistego odbioru zamówienia o wskazanej godzinie w Restauracji.

Odstąpienie od Umowy

Z uwagi na łatwo psujący się charakter oferowanych przez poszczególne Restauracje produktów, Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

Restauracja jest uprawniona do odstąpienia od Umowy, w przypadku:
-zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy,
-przekazania przez Konsumenta nieprawidłowego lub nieosiągalnego numer telefonu lub adresu dostawy,

W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron traktuje się ja jako niezawartą.
W przypadku złożenia przez Konsumenta fałszywego Zamówienia lub niewykonania przez niego Umowy, w szczególności przez jej nieopłacenie lub nieobecność w miejscu dostawy lub w Restauracji w celu odebrania zamówienia, Operator jest uprawniony do odmowy przyjęcia jakichkolwiek przyszłych Zamówień od takiego Konsumenta.
Operator jest uprawniony do odrzucania Zamówień składanych przez Konsumentów, jeżeli zachodzi wątpliwość co do ich poprawności lub autentyczności.

Płatność

W momencie zawarcia Umowy po stronie Konsumenta powstaje obowiązek płatności na rzecz Restauracji w kwocie wynikającej z Zamówienia. Podana w Zamówieniu kwota stanowi całkowitą cenę, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić wraz z kosztem dostawy.
Konsument może dokonać płatności za pośrednictwem dostępnych w Systemie zamawiania opcji płatności.
Dostępne opcje płatności wynikają z indywidualnych ustaleń Restauracji. Konsument jest informowany o dostępnych sposobach zapłaty w Systemie zamawiania podczas składania Zamówienia w danej Restauracji i musi dokonać wyboru jednego z nich przed złożeniem Zamówienia.

Reklamacje

Konsumenci mogą składać reklamacje dotyczące Oferty, Zamówienia lub realizacji Umowy i/lub Rezerwacji bezpośrednio do Restauracji z wykorzystaniem jej danych kontaktowych wymienionych w Systemie zamawiania. W przypadku zgłoszenia reklamacji Operator może odgrywać rolę mediatora.
W przypadku reklamacji Konsumenta dotyczącej Usług i/lub Rezerwacji, reklamacja winna być przekazana do Operatora za pośrednictwem:
-poczty elektronicznej na adres sushi@yattai.pl, lub
-poczty tradycyjnej na adres: 60-454 Poznań , Lubowska 48 (woj. wielkopolskie)

Po otrzymaniu przez Operatora reklamacji, zostanie ona niezwłocznie rozpatrzona, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia jej otrzymania. Operator potwierdzi otrzymanie reklamacji złożonej przez Konsumenta na podany przez niego podczas zgłoszenia adres mailowy.